Disclaimer

Gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

 

Gebruik website


De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De getoonde afbeeldingen hebben als doel een beeld te geven van het verrichte werk van de oprichter in voormalig dienstverband bij de in de “tekst” vermelde werkgevers. De foto’s en reproducties van projecten zijn tweedimensionale afbeeldingen van bouwkundige werken die permanent in de openbare ruimte zijn geplaatst en geven het bouwwerk weer zoals het zich daar bevindt in de context van een stadsbeeld of leef wereld.

 

Informatie van derden


Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van UMBA architecten zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. UMBA architecten kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze sites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

 

Intellectuele eigendomsrechten


Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, logo's, zijn in eigendom of licentie van UMBA architecten en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van UMBA architecten.

 

Privacy


De persoonlijke gegevens die U kenbaar maakt aan UMBA architecten zullen niet worden gedeeld met derden noch worden gebruikt voor een ander doel dan voor het project waarbij u bent betrokken, redelijkerwijs noodzakelijk kan worden geacht. Voor de op de website van Umba architecten gebruikte foto’s van projecten hebben als doel een beeld te geven van een bouwkundig werk in de in haar leefwereld en worden niet gedeeld noch voor een ander doel gebruikt dan eerder vermeld

 

Aansprakelijkheid


Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door UMBA architecten uitdrukkelijk afgewezen.

 

Toepasselijk recht


Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

 

Wijzigingen


De op deze website getoonde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.