Geborgen thuis

omschrijving : integrale toekomstvisie Oosterparkwijk, Groningen | opdrachtgever : prijsvraag ” Who Cares ” | status : indiening prijsvraag medio maart 2017

Geborgen Thuis is een integrale visie op de toekomst van de Oosterparkwijk in Groningen. De kern van de visie is een integrale en multidisciplinaire aanpak van de vernieuwing van de wijk met als vertrekpunt de bestaande structuur en aanwezige kwaliteiten. De Oosterparkwijk als een compleet en “inclusief” stukje stad, waar plaats is voor alle bewoners van de wijk ongeacht hun leeftijd, geslacht, beperking, afkomst en inkomen. Het heeft een gevarieerd aanbod aan woningen en voorzieningen dat is afgestemd op de bewoners van de wijk. Het publieke domein is aantrekkelijk en nodigt uit om medebewoners te ontmoeten. Op markante plaatsen zijn ontmoetingsplekken ondersteund door functies die het verblijf veraangenamen.

Sociale cohesie

De veerkracht, eigen regie en zelfredzaamheid van wijkbewoners staan centraal. De bewoners nemen zelf initiatief en verantwoordelijkheid voor keuzes met betrekking tot wonen, werken, recreëren, welzijn en zorg. In de Oosterpark zorgen de wijkbewoners voor zichzelf en voor elkaar, veelal in sociale netwerken, daarbij ondersteund door professionals die hen ruimte bieden tot en steunen in het zelf voeren van de eigen regie om zo (langer) zelfredzaam te zijn. Het uitgangspunt is dat de klant wordt ontzorgd en dat hoogwaardige expertise betaalbaar wordt gemaakt door kosten te delen.

Virtual community

Het team rond de bewoners bestaat uit stakeholders inclusief medebewoners die samen met de bewoners een community vormen. Centraal in het proces staat een virtueel platform. Het verbindt bewoners aan dienstenleveranciers, inclusief groepen medebewoners met informatie, producten, diensten en personen. Op het platform is relevante informatie te vinden over de community, de wijk, zorg(arrangementen), services, sociale activiteiten In een persoonlijke omgeving zijn eigen diensten/services en de administratie georganiseerd.

Zorg op maat

Binnen de wijk wordt aan bewoners die een hulpvraag hebben, samenhangende zorg en welzijn geleverd in ‘arrangementen’ die ruimte bieden voor pluriformiteit. Doelstellingen die aansluiten op de doelen van de huidige transformatie in het sociale domein; namelijk vraaggerichte hulp en zorg, op een efficiënte wijze en op maat aangeboden. De coördinatie van deze zorg wordt uitgevoerd door een lokale zorgprofessional die als franchisenemer brede zorg op maat levert. Eén aanspreekpunt in de wijk voor medische zorg, huishoudelijke hulp, huisvesting en sociaal maatschappelijke en administratieve ondersteuning. De franchisegever is een alliantie van de gemeente en een zorginstelling.

Arrangementen voor Wonen, Welzijn en Zorg (CA2WZ)

Een krachtig middel om bewoners te versterken in zelfredzaamheid zijn de Collectieve Arrangementen voor Wonen, Welzijn en Zorg (CA2WZ). De bewoners kunnen zelf kiezen voor een flexibel arrangement van diensten, services en producten dat het beste past bij hun leefsituatie. De bewoner staat centraal. Mocht de leefsituatie veranderen dan kan het arrangement eenvoudig worden aangepast. De mate waarin deze voorzieningen worden gedeeld bepaalt de betaalbaarheid voor de bewoner. De organisatie van services en zorg is kleinschalig en wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team van betrokken en gedreven vakmensen, maatschappelijke instellingen, ziektekostenverzekeraars en mogelijk het UMCG. De franchisegever zorgt voor professionele ondersteuning en vrijwaart waar mogelijk de franchisenemer van bureaucratische processen en administratie. Door samenwerking met grote medische kennisinstellingen is er brede kennis en expertise aanwezig. Door verregaande samenwerking met het UMCG kan de afstand van levering van medische zorg tot de klant worden verkleind.

Ruimtelijke vernieuwing

Het publiek domein verbetert door meer hoogwaardige voorzieningen en beter gebruik van de openbare ruimte. In de leegstaande winkels is ruimte voor de dienstverlenende zorgpartijen die nu nog in markante gebouwen zijn gehuisvest. Juist deze markante gebouwen, zoals leegstaande scholen, kerken en kantoorruimtes, zijn uiterst geschikt voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen en collectieven. De verblijfskwaliteit van de openbare ruimte kan worden verbeterd door meer gebruiksmogelijkheden. Het programma versterkt de beleving van de aanwezige bijzondere landschappelijke elementen: de parken, het groen, de vijvers, de singels, de kanalen en de sluis.

Mix inkomensgroepen en woonvormen

Het niveau en de diversiteit van de woningvoorraad en de voorzieningen zijn een weerspiegeling van de bevolkingssamenstelling van de wijk. Het aantrekken van midden- en hoge inkomensgroepen in de wijk versterkt de economie van de wijk. Nieuwe woningen kunnen worden gerealiseerd binnen de bestaande stedenbouwkundige structuur door herontwikkeling van bestaande woningen of vervangende nieuwbouw. De markt is aan zet en de woningcorporatie kan een deel van haar bezit verkopen aan particulieren en commerciële ontwikkelaars. Uitgangspunt is dat meer eigen woningbezit de wijk economisch zal versterken en zal leiden tot betere en marktconforme woningen en woonvormen. Nieuwe kansen ontstaan door particuliere initiatieven om samen projectmatig woningen te renoveren of te bouwen. Door slimme woonconcepten is betaalbaar wonen voor iedereen mogelijk en kan er voor bewoners meer financiële ruimte worden gecreëerd voor onder meer zorg en welzijn. Financieringen op basis van financieel en maatschappelijk rendement maken investeringen in duurzaamheid, kwaliteit en welzijn mogelijk.

Grond voor welzijn

Een van de slimme woonconcepten met als doel betaalbaar en verzorgd wonen draait om het splitsen van eigendom van de woning en de grond. Uitgangspunt is dat wijkbewoners die normaliter niet in aanmerking zouden komen voor een hypothecaire lening, worden geholpen om een woning te kopen. Het eigendom van de grond en het vastgoed wordt hiertoe gesplitst. De bewoner verwerft eigendom van de woning en het recht deze levenslang te bewonen. Als tegenprestatie neemt de bewoner verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de woning en eventueel het bewoonde gebied. De grond wordt eigendom van een stichting: een Community Land Trust (CLT). Een CLT kan betrekking hebben op een bestaande of nieuwe woning, woongebouw en gebied. De grond wordt eigendom van de stichting die meerdere gronden in eigendom heeft.