Wooncoöperatie

SAMEN MEER

Wooncoöperaties zijn een middel om duurzaam betaalbaar wonen en hoogwaardige huisvesting in een leefbare woonomgeving te realiseren. Betaalbaar wonen voegt maatschappelijk waarde toe voor verschillende doelgroepen en organisaties die het belang van de doelgroep onderschrijven. Voor de bewoners zijn de woonlasten en de kosten van de ontwikkeling van de huisvesting door CO-creatie lager dan bij een traditionele ontwikkeling. Het is een win-win situatie waarbij bewonersgroepen worden versterkt en maatschappelijke doelen worden behaald.

” In een inclusieve samenleving past een sociale mix van doelgroepen en een gevarieerd programma aan woningen, voorzieningen en ondersteunende diensten. Deze functies versterken elkaar waardoor duurzaam leefbare gebieden kunnen ontstaan.”

Richard Smit, architect

DUURZAAM BETAALBAAR WONEN

Samen met een groep bewoners en stakeholders ontwikkelen we duurzaam betaalbare woningen. We organiseren de bewonersgroep, voeren het proces en ontwerpen de woonvoorziening op maat. Onze doelgroepen zijn groepen toekomstige bewoners van een woonvoorziening met een eigen gemeenschappelijk belang. De leden van de groep kunnen ouderen, maar ook starters op de woningmarkt al dan niet met een hulpvraag zijn. Al naar gelang de aard van de groep bewoners ontwikkelen we gemeenschappelijke voorzieningen en diensten. De woonvoorziening kan nieuwbouw of bestaand zijn, versnipperd in een gebied of gebonden in een bouwblok, hof, rij of een woongebouw. De vraag van de bewoners staat centraal en de woonvorm is zo divers als de doelgroep.

Lees meer

Nabuurschap

Het doel van de groep bewoners kan nabuurschap zijn, sociaal samenwonen in een kleine gemeenschap met een groep gelijkgestemden die af en toe bereid zijn om zelf de handen uit de mouwen te steken en een medebewoner te helpen. Door de lasten te delen kunnen kosten worden bespaard en wordt bijzonder wonen betaalbaar.

 

Verzorgd wonen

Voor doelgroepen met een hulpvraag ontwikkelen we samen met partners uit de zorg kleinschalige woonvoorzieningen. De zorg wordt afgestemd op de vraag van de bewoners en geleverd door professionele lokale zorginstanties. De initiatiefnemers kunnen groepen bewoners of vertegenwoordigers van hen, belanghebbenden en professionele partijen met een ideëel doel zijn. 

 

Duurzaam renoveren

Voor groepen bewoners van een bestaande woonvoorziening met een vernieuwingsopgave bieden we oplossingen om de woningen te renoveren en te verduurzamen.  Door deze combinatie kan de energiehuishouding structureel worden verbeterd en kunnen technische gebreken worden verholpen. Door krachten te bundelen worden kosten bespaard, woonlasten verlaagd en de kwaliteit van de woningen vergroot.

 

Sociale koopwoning

Het eigendom van een woning is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor groepen bewoners die onvoldoende inkomen hebben voor een reguliere koopwoning bieden we samen met sociaal maatschappelijk betrokken partijen oplossingen voor duurzaam betaalbaar wonen. Het doel is om voor de huidige en toekomstige bewoners voor onbeperkte tijd de woonlasten laag te houden. Van de bewoners wordt gevraagd dat ze zich inzetten voor het onderhoud en beheer van de directie omgeving. De initiatiefnemers kunnen groepen bewoners zijn al dan niet van een bestaand wooncomplex, of professionele partijen die belang hebben bij de huisvesting van deze groep bewoners. Dit kunnen woningcorporaties, gemeentes en sociaal maatschappelijke organisaties zijn.       

Lees meer

Nabuurschap

Het doel van de groep bewoners kan nabuurschap zijn, sociaal samenwonen in een kleine gemeenschap met een groep gelijkgestemden die af en toe bereid zijn om zelf de handen uit de mouwen te steken en een medebewoner te helpen. Door de lasten te delen kunnen kosten worden bespaard en wordt het bijzonder wonen betaalbaar.

 

Verzorgd wonen

Voor doelgroepen met een hulpvraag ontwikkelen we samen met partners uit de zorg kleinschalige woonvoorzieningen. De zorg wordt afgestemd op de vraag van de bewoners en geleverd door professionele lokale zorginstanties. De initiatiefnemers kunnen groepen bewoners of vertegenwoordigers van hen, belanghebbenden en professionele partijen met een ideëel doel zijn. 

 

Duurzaam renoveren

Voor groepen bewoners van een bestaande woonvoorziening met een vernieuwingsopgave bieden we oplossingen om de woningen te renoveren en te verduurzamen.  Door deze combinatie kan de energiehuishouding structureel worden verbeterd en kunnen gemeenschappelijke technische gebreken worden verholpen. Door krachten te bundelen worden kosten bespaard, woonlasten verlaagd en de kwaliteit van de woningen vergroot.

 

Sociale koopwoning

Het eigendom van een woning is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor groepen bewoners die onvoldoende inkomen hebben voor een reguliere koopwoning bieden we samen met sociaal maatschappelijk betrokken partijen oplossingen voor duurzaam betaalbaar wonen. Het doel is om voor de huidige en toekomstige bewoners voor onbeperkte tijd de woonlasten laag te houden. Van de bewoners wordt gevraagd dat ze zich inzetten voor het onderhoud en beheer van de directie omgeving. De initiatiefnemers kunnen groepen bewoners zijn al dan niet van een bestaand wooncomplex, of professionele partijen die belang hebben bij de huisvesting van deze groep bewoners. Dit kunnen woningcorporaties, gemeentes en sociaal maatschappelijke organisaties zijn.       

CO-CREATIE

We ontwikkelen een wooncoöperatie samen met toekomstige bewoners, stakeholders en een multidisciplinair team deskundigen. De bewoners hebben zelf de regie en nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor hun woonomgeving. Het proces stemmen we zorgvuldig af op de vraag van het collectief. Het is maatwerk waarin we naast de ruimtelijke, de organisatorische en financiële aspecten van het wonen betrekken. Al naar gelang de aard van het initiatief worden stakeholders bij het proces betrokken voor cofinanciering, het leveren van diensten, zorg op maat, het verwerven van grond en het bouwen van de woningen. Het ontwerp en de bouw van de woningen realiseren we in een bouwteam met ervaren technische adviseurs en bouwers.

Lees meer

Het stappenplan

Een initiatiefnemer is een kandidaat bewoner, een groep bewoners of een belangenorganisatie van de doelgroep. Ook eigenaren van een grondpositie, of bestaand vastgoed kunnen initiatiefnemer zijn. De aard van dit initiatief bepaalt het instapmoment en de volgorde van de stappen in het proces. Het uitgangspunt voor het stappenplan is het scenario van een individuele kandidaat bewoner die op zoek is naar een betaalbare woning in een sociale omgeving in een bepaalde plaats. Dit prille initiatief wordt stap voor stap uitgebouwd tot een robuuste businesscase voor de ontwikkeling van een wooncoöperatie in een gewenste omgeving. De eerste stap in het proces is een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarbij we uw wensen inventariseren en u informeren over de mogelijkheden. Naar aanleiding van dit gesprek maken we een plan van aanpak met uitgangspunten voor onze samenwerking. Indien u zich kunt vinden in de geformuleerde uitgangspunten en u de intentieverklaring heeft ondertekent kunnen we aan de slag.

U kunt zich hier aanmelden voor een kennismakingsgesprek. 

EN VERDER

Scan kansen ontwikkeling
In de initiatieffase van een project werken we samen met opdrachtgevers en partners om haalbaarheid van een ontwikkeling te onderzoeken. In een scan van de opgave onderzoeken we de kansen van een ontwikkeling en bepalen we een strategie. De uitkomst van de scan is de basis voor een integraal concept en daarmee verdere besluitvorming over het proces, het ontwerp en de realisatie.
Wat is een Wooncoöperatie?

Een wooncoöperatie is een organisatiemodel voor bewoners die gezamenlijk een woonvoorziening willen ontwikkelen, exploiteren, beheren en onderhouden. Al naar gelang het gemeenschappelijk doel zijn er verschillende rechtsvormen mogelijk. De rechtspersoon kan een stichting, vereniging of coöperatie zijn. Onderling verschillen de rechtsvormen in de wijze waarop ze worden georganiseerd, het winstoogmerk, de juridische aansprakelijkheid en de fiscale mogelijkheden en verplichtingen. Voor het opstellen van een coöperatieplan en het oprichten van een coöperatie zijn er subsidies van de overheid beschikbaar. Daarnaast zijn er gemeentes die voor het oprichten van wooncoöperaties speciale voorzieningen, opleidingen en vastgoed te koop aanbieden. In de initiatieffase van een ontwikkeling adviseren we over de mogelijkheden en ontwikkelen we samen met de bewoners de juridische structuur. 

Wat is een Community Land Trust (CLT)?

Een community Land Trust (CLT) is een organisatiemodel met sociaal maatschappelijke impact, dat is ontstaan in de Verenigde Staten in de tijd van de burgerrechtenbeweging in de jaren zestig.  Sindsdien is het uitgegroeid tot een effectief middel om bevolkingsgroepen te versterken, vastgoed te renoveren en gebieden te revitaliseren. Door een CLT kan duurzaam betaalbaar wonen worden gerealiseerd waardoor armoede wordt bestreden en gentrificatie wordt voorkomen. In de VS zijn nu meer dan 256 CLT’s actief en ook in Europa en Nederland zijn de eerste vormen van een CLT gerealiseerd.

Grond van de gemeenschap

De kern van het oorspronkelijk Amerikaanse model is de scheiding van het eigendom van de woning en de grond. De bewoners zijn eigenaar van de woningen en hebben een levenslang recht op vruchtgebruik van de grond. De grond is eigendom van de CLT, een stichting die is opgericht door bewoners en democratisch wordt bestuurd door een evenredig deel bewoners van de woningen, inwoners van het werkingsgebied van de CLT (de buurt) en de lokale overheid. De bewoners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de woningen en de directe woonomgeving. Bij verkoop van de woning ontvangt de verkoper geen winst, die blijft in de CLT waardoor de betaalbaarheid ook voor de volgende bewoners is gegarandeerd. Naast duurzaam betaalbaar wonen zijn ook andere doelen van een CLT mogelijk, zoals het behouden van een gemeenschappelijke voorziening als een park, buurthuis of café. De gemene deler is dat “een gemeenschap” verantwoordelijkheid neemt voor het ideëel doel van de stichting.

CLT in Nederland

In Nederland is in tegenstelling tot de Verenigde Staten, sociale woningbouw goed geregeld en streng gereguleerd. Het oorspronkelijk Amerikaans model is daardoor niet letterlijk te vertalen naar de Nederlandse situatie. Het gedachtengoed echter wel. In de initiatief fase van de ontwikkeling onderzoeken we samen met bewoners en stakeholders op welke wijze het eigendom van de grond duurzaam kan worden benut en welke structuur hierbij past. 

Mee doen?

Heeft u interesse om met ons mee te doen in een wooncoöperatie of wilt u een kavel of bestaand vastgoed voor een wooncoöperatie ter beschikking stellen? Stuur ons dan vrijblijvend een mail of een bericht via ons contactformulier. Vermeld kort wat uw wensen zijn en uw persoonlijke situatie is. Indien u een locatie in gedachten of specifieke vragen heeft vermeld dat dan ook. Nadat we uw bericht hebben ontvangen ontvangt u van ons een eerste reactie over het vervolg en nodigen we u uit voor een kennismakingsgesprek.

 

ACTUEEL

Hart vol leven

Hart vol leven

Samen met Kuiper Compagnons werkte Umba aan een inzending voor de prijsvraag “Woonwijk als noviteit”. De vraag was hoe het oude stadshart van Geleen nieuw leven kan worden ingeblazen.

Grondloos + Vijf

Grondloos + Vijf

Wij verkennen samen met +Vijf de mogelijkheden om samen te werken aan het concept Grondloos. Grondloos is een initiatief van Umba en heeft een sociaal maatschappelijk doel: duurzaam betaalbaar wonen.