WOLLuk

omschrijving : visie ” Bouwen op elkaar” | opdrachtgever : Architectuur Lokaal | status : indiening prijsvraag d.d 31 juli 2013

WOLLuk is een integrale visie op het organisch ontwikkelen van een woongebouw door particulieren die is gebaseerd op vrijheid, structuur en samenwerking. Vrijheid in de ontwerpkeuzes van de eigen woning, en het gebouw waarin men zelf leeft en structuur doordat vooraf is overeengekomen dat er meerdere fases zijn waarvan de kaders zijn vastgelegd maar de invulling niet. Door krachten te bundelen en verantwoordelijkheden te delen kan een leefomgeving worden gecreëerd die duurzaam, sociaal en betaalbaar is.  De schaal van een ontwikkeling volgens WOLLuk kan verschillen naar gelang de plaats en de doelstelling van de initiatiefnemers. Hoe groter, hoe betaalbaarder het wonen. 

Gebouw = gebied

Het concept is om het gebouw van boven naar beneden te realiseren met al eerste stap een cluster woningen, een casco, een lift en energetische maatregelen. De “omgekeerde” volgorde heeft als voordeel dat de hoofdcontouren vooraf zijn bepaald en er relatief vroeg in het proces woningen kunnen worden bewoond zonder dat dit de verdere ontwikkeling hindert. Door slow development  kunnen de stakeholders tijdens de ontwikkeling anticiperen op voortschrijdende inzichten en ontwikkelingen in de markt. Het is voor de initiatiefnemers echter aantrekkelijk om vlot door te ontwikkelen omdat ze er financieel voordeel bij hebben. 

Tussentijd

Naarmate het gebouw groeit is een omgekeerd evenredig deel beschikbaar voor tijdelijk gebruik. In de tussentijd wordt een deel van de lege kavels gebruikt voor de tijdelijke extra energievoorziening door PV-panelen. De overige beschikbare ruimte kan worden gebruikt voor allerlei initiatieven van sociale, culturele, ecologische en commerciële aard van bewoners, en de buurt. De tussentijd is een verlengstuk van het private en publieke domein waardoor het gebouw zich stevig kan verankeren in de sociale structuur van de buurt. 

Coöperatieve vereniging

Het gebouw bestaat uit gestapelde kavels met een eigen vereniging van eigenaren. De leden hebben een appartementsrecht en zijn eigenaar van een deel van de kavel. Gezamenlijk vormen de bewoners een coöperatieve vereniging met een wisselend bestuur en leden. De coöperatieve vereniging heeft als verantwoordelijkheid om met professionele deskundigheid onder eigen regie te ontwikkelen, uit te ponden en de groeiende verenigingen van eigenaren te besturen. Een coöperatieve vereniging is zakelijk, open en transparant en daardoor interessant voor kleine beleggers.  

Virtual development

Het middelpunt van het proces is een multi-sided web portal waarin verschillende aspecten in de levenscyclus van een gebouw een plaats hebben. Het platform verbindt, informeert en faciliteert de bewoners en andere stakeholders. Door deze aspecten een webadres te geven gaat het gebouw leven, het krijgt het een sterke identiteit, een geschiedenis en een toekomst. Het is een transparant en krachtig middel om vastgoed te ontwikkelen en in de in de markt te positioneren.